Oferta

Polityka prywatności

Polityka Prywatności została opracowana zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wskazuje jakie informacje pozwalające na identyfikację osoby mogą być gromadzone i wykorzystywane.

Osoby odwiedzające serwis dostępny pod adresem contrans.pl i Klienci CONTRANS TI Sp. z o.o. powinny zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych i/lub wypełnieniem dowolnego formularza elektronicznego znajdującego się w serwisie internetowym.

CONTRANS TI przestrzega zasad prywatności osób fizycznych i należycie chroni ich dane osobowe.

Zasady Polityki Prywatności znajdują zastosowanie do wszystkich informacji zbieranych lub wykorzystywanych przez CONTRANS TI Sp. z o.o. , w szczególności odnosi się do usług oferowanych przez Spółkę poprzez serwisy internetowe dostępne pod adresem: contrans.pl.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samego zainteresowanego jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji i rozliczenia transakcji sprzedaży przez Spółkę.

Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem prowadzącym serwis internetowy działający pod adresem contrans.pl (dalej "Serwis") i jednocześnie administratorem danych osobowych jest CONTRANS TI Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 51-180 Wrocław, przy ul. Polanowickiej 66 (dalej "Administrator"), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000125600, o kapitale zakładowym wynoszącym 200 000 zł; nr NIP: 895 001 02 82; nr REGON: 930595654.

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem:

  1. poczty elektronicznej pod adresem e-mail: contrans@contrans.pl,
  2. poczty tradycyjnej pod adresem: CONTRANS TI Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 7b, 55-114 Szewce
  3. połączenia telefonicznego pod numerem: +48 713 252 621,
  4. połączenia faksowego pod numerem: +48 713 254 439,
  5. osobistego kontaktu pod wyżej wymienionym adresem od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Gromadzenie i wykorzystanie danych

Spółka nie sprzedaje i nie przekazuje zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom. Wyjątek stanowi umożliwienie spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Spółka może również powierzyć dane osobowe do przetwarzania innym podmiotom w konkretnych przypadkach (firmy kurierskie, operatorzy płatności, firmy ubezpieczeniowe) w celu realizacji zamówienia. Podmioty te są zobowiązane do zachowania poufności w odniesieniu do przekazanych im danych Klientów.

Dane gromadzone automatycznie

Ze względów bezpieczeństwa serwery Serwisu rejestrują dzienniki logów zawierające część danych pochodzących z kierowanych do serwera żądań. Są to:

  1. czas rejestracji żądania,
  2. publiczny adres IP, z którego przesłano żądanie,
  3. adres żądanego zasobu (Request URI),
  4. treść ciała żądania(Message Body),
  5. identyfikator aplikacji przesyłającej żądanie (User Agent).

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do przeprowadzenia analiz pomocnych w rozwoju i optymalizacji Serwisu. Tworzone statystyki nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis. Dodatkowo mogą one być wykorzystane do rozpoznania przypadków prób naruszenia integralności Serwisu. Zarejestrowane dzienniki logów przechowywane są przez czas nieokreślony.

Usługa Konto Użytkownika

Podczas rejestracji konta użytkownika wymagane jest przekazanie nazwy użytkownika, adresu e-mail oraz hasła dostępu do konta. Po zakończeniu procesu rejestracji konta, użytkownik otrzymuje dostęp do formularza umożliwiającego zapisanie większej ilości danych, a w szczególności danych teleadresowych, czy preferowanego sposobu dostawy oraz płatności.

Dane zbierane w związku ze świadczeniem usługi konta użytkownika wykorzystane są w procesie autoryzacji Użytkownika na stronach Serwisu oraz zarządzania parametrami jego konta, np. zmiana hasła dostępu, przywrócenie hasła, usunięcie konta itp.

Usługa Newsletter

W ramach realizacji usługi newsletter gromadzone są adresy poczty elektronicznej.

Baza adresów e-mail wykorzystywana jest do przesyłania bezpłatnego biuletynu zawierającego informacje marketingowe.

Formularz kontaktowy

W przypadku wysłania za pośrednictwem formularza kontaktowego wiadomości, Administrator wykorzysta dane osobowe do przekazania odpowiedzi na pytania zawarte w jej treści.

Umowa sprzedaży

W przypadku zawarcia umowy sprzedaży Administrator wykorzysta dane teleadresowe do realizacji świadczenia stanowiącego przedmiot umowy. W tym celu może się kontaktować z kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub połączenia telefonicznego.

Dostęp do danych osobowych

Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych ich poprawiania oraz przenoszenia. Ponadto każdemu przysługuje prawo do usunięcia swoich danych osobowych i wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili. Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i nie wymaga podania przyczyny.

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku usługi konto użytkownika, dostęp oraz wprowadzanie zmian w treści swoich danych osobowych możliwe jest poprzez wykorzystanie charakteryzujących tę usługę mechanizmów. Po procesie autoryzacji użytkownika udostępniane są opcje umożliwiające prezentację oraz poprawianie danych osobowych.

W przypadku usługi newsletter, zmiana adresu e-mail możliwa jest jedynie poprzez zgłoszenie żądania do Administratora.

W przypadku zawarcia umowy sprzedaży, dane zebrane do tego celu charakteryzują zdarzenie gospodarcze, przez co wprowadzanie w nich zmian nie jest możliwe.

Mechanizm Cookies

Używamy plików cookies w minimalnym zakresie - do analizy ruchu na naszych stronach internetowych. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

Zmiana polityki prywatności

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje w treści polityki prywatności.


Wrocław, dn. 1 stycznia 2020r.