Oferta

O nas

Marka Contrans TI utworzona została w 1992 roku z zadaniem promowania i dystrybucji mikrokontrole­rów i procesorów Texas Instruments. Podjęte wspólnie z amerykańskim producentem działania szybko zaowo­cowały szeregiem sympozjów tematycznych, a wkrót­ce dużym zainteresowaniem klientów. Oferta firmy Contrans TI otwarła szeroko bramy do nowoczesnych technologii, trudno dostępnych w początkach nowej ery przedsiębiorczości. Firma jednocześnie kontynu­owała swoją dotychczasową działalność – dystrybucję komponentów elektronicznych, w tym mikroproce­sorów uznanych europejskich producentów, i sprzę­tu komputerowego. 

Współpraca z wielkim amerykańskim koncernem bardzo pozytywnie wpłynęła na organizację. Partner wymagał od firmy zdecydowanych kroków i dynamicznego rozwoju ale i nie szczędził wsparcia. Otrzy­maliśmy szeroki dostęp do dokumentacji i bogatej oferty szkoleń dla klientów. Szybko nabywaliśmy doświadczenia niezbędnego w pro­mowaniu tak złożonych produktów jak półprzewodniki.

W kolejnych latach Contrans TI nawiązał również współpracę z in­nymi producentami elementów i materiałów elektronicznych, jak Supertex, Ferroxcube, Weisser, Adels Contact, Erni, Ilme, MPS, ACP.

Oferta dystrybucyjna Contrans TI ewoluowała, by skupić się w du­żej mierze wokół komponentów przeznaczonych do układów prze­twarzania energii, w tym półprzewodników z oferty Texas Instruments, przez rdzenie ferrytowe Ferroxcube, karkasy firmy We­isser i materiały magnetyczne Vacuumchmelze po akcesoria, jak za­bezpieczenia termiczne Uchiya. Również w przyszłości dziedzina ta będzie z pewnością filarem oferty firmy.

Przez ćwierć wieku firma konsekwentnie realizuje misję zawartą w motto: "być konkurencyjnymi poprzez odpowiednią jakość świad­czonych usług przy wykorzystywaniu najnowszych technologii". Zdobyliśmy ogromne doświadczenie, dzięki któremu dostarczamy klientom produkty i usługi najwyższej jakości.

Firma działa zgodnie z systemem zarządzania jakością wg normy PN­-EN ISO 9001:2015, potwierdzony certyfikatem.

Contrans TI dzisiaj

Zmiany rynku komponentów elektronicznych, konsolidacje i ewolu­cja modelu dystrybucji skłoniły nas do przebudowania oferty. 

Współ­pracujemy z producentami ceniącymi bezpośredni kontakt ze swoimi klientami, unikając przy tym powielania oferty globalnych dystry­butorów. Oferujemy też rozwiązania niszowe, często znane tylko wąskiemu kręgowi odbiorców, co wynika ze specyficznych potrzeb naszych klientów. Współpracujemy z sektorem małych i średnich pro­ducentów, którym proponujemy dostawy komponentów i usługi pro­jektowania.

Wielu odbiorców spoza branży widzi potrzebę stosowania elektroniki w swoich produktach ale nie projektuje i nie buduje jej samodzielnie. Tej grupie klientów oferujemy przygotowane na za­mówienie projekty podzespołów elektronicznych i organizujemy ich produkcję.