Oferta

Regulamin

 • Postanowienia ogólne
  • Regulamin sklepu internetowego (dalej "Regulamin") określa zasady korzystania przez Kupujących ze sklepu internetowego, działającego pod adresem contrans.pl (dalej "Sklep"). Regulamin w szczególności określa:
   • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
   • warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży,
   • sposób i termin wykonywania prawa odstąpienia od umowy,
   • zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.
  • Właścicielem i podmiotem prowadzącym Sklep jest CONTRANS TI Sp. z o.o. z siedzibą w Szewcach, 55-114 Szewce, przy ul. Kwiatowej 7B (dalej "Sprzedawca"), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000125600, o kapitale zakładowym wynoszącym 200 000 zł; nr NIP: 8950010282; nr REGON: 930595654.
  • Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest za pośrednictwem:
   • poczty elektronicznej pod adresem e-mail: contrans@contrans.pl,
   • poczty tradycyjnej pod adresem: CONTRANS TI Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 7B, 55-114 Szewce,
   • połączenia telefonicznego pod numerem: +48 713 252 621,
   • połączenia faksowego pod numerem: +48 713 254 439,
   • osobistego kontaktu pod wyżej wymienionym adresem od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
  • Ceny oferowanych w Sklepie produktów są cenami netto (nie zawierają podatku VAT). Ceny brutto (zawierające podatek VAT) prezentowane są podczas składania przez Kupującego woli zawarcia umowy i są wyraźnie oznaczone.
  • Ceny produktów nie zawierają kosztów ich dostarczenia, które są zależne od wybranego przez Kupującego sposobu płatności oraz dostawy.
  • Wszystkie ceny zamieszczone w Sklepie (produktów, kosztów dostawy, itd.), w zależności od wyboru Kupującego, mogą być wyrażone w jednej z walut:
   • polski złoty (PLN),
   • euro (EUR),
   • dolar amerykański (USD).
  • Umowa sprzedaży zostanie zawarta w wybranej przez Kupującego walucie.
  • Cennik Sklepu, w tym kosztów dostawy, jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Ceny mogą ulegać zmianom, które wynikają m.in. ze zmiany kursów walut, czy zmiany cen u producentów i dostawców.
  • Zamówienia realizowane są w granicach Unii Europejskiej.
 • Świadczenie usług drogą elektroniczną
  • W ramach świadczenia usług drogą elektroniczną wyróżnia się trzy usługi:
   • świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu mechanizmu identyfikacji Kupującego, rejestracji jego danych teleadresowych, prezentacji historii zamówień oraz ich statusu (dalej "Usługa Konto Użytkownika"),
   • świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu mechanizmu tworzenia listy produktów umożliwiającej złożenie zamówienia (dalej "Usługa Koszyk"),
   • świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przekazywaniu na adres poczty elektronicznej Kupującego informacji marketingowych (dalej "Usługa Newsletter").
  • Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.
  • Umowa o świadczenie Usługi Konto Użytkownika zostaje zawarta w chwili aktywacji konta użytkownika po przeprowadzeniu procesu rejestracji. Proces rejestracji wymaga przekazania przez Kupującego następujących danych: nazwa użytkownika, adres e-mail, hasło dostępu.
  • Umowa o świadczenie Usługi Konto Użytkownika jest zawierana na czas nieoznaczony.
  • Umowa o świadczenie Usługi Koszyk jest zawierana z chwilą rozpoczęcia tworzenia listy produktów umożliwiającej złożenie zamówienia (dodanie produktu do koszyka internetowego).
  • Umowa o świadczenie Usługi Koszyk jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wyrażenia przez Kupującego woli zawarcia umowy sprzedaży lub, w przypadku Kupujących niekorzystających z Usługi Konto Użytkownika, po opuszczeniu strony internetowej Sklepu. Umowa ulega rozwiązaniu również z chwilą usunięcia wszystkich produktów z koszyka internetowego.
  • Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zostaje zawarta w chwili potwierdzenia zapisania się na liście odbiorców Newslettera. Procedura zapisania się na listę wymaga przekazania adresu e-mail.
  • Umowa o świadczenie Usługi Newsletter jest zawierana na czas nieoznaczony.
  • Kupującemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili. Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i nie wymaga podania przyczyny.
 • Zawarcie umowy sprzedaży
  • Zawarcie umowy sprzedaży poprzedza wyrażenie przez Kupującego woli związania się nią (dalej "Zamówienie").
  • Zamówienie tworzy się z wykorzystaniem Usługi Koszyk. Do utworzenia Zamówienia nie jest konieczne korzystanie z Usługi Konto Użytkownika. Kupujący sporządza listę produktów dodając je do internetowego koszyka. Zamówienie tworzy się naciskając przycisk "Realizuj zamówienie". Zamówienie należy uzupełnić o dane teleadresowe, sposób dostawy, sposób płatności oraz o oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy sprzedaży.
  • W celu dokonania przez Kupującego weryfikacji poprawności wprowadzonych w Zamówieniu danych, zostaje ono przesłane na adres poczty elektronicznej Kupującego.
  • Zamówienie składa się z wykorzystaniem przycisku "Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty" znajdującego się w podsumowaniu treści zamówienia. Złożone zamówienie stanowi ofertę kupna w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i jest podstawą do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
  • Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili potwierdzenia Kupującemu przez Sprzedawcę przyjęcia oferty kupna (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia). Treść zawartej umowy zostaje utrwalona i udostępniona Kupującemu w postaci wiadomości e-mail przesłanej przez Sprzedawcę.
  • Kupujący składając Zamówienie zobowiązany jest do podania w nim danych odpowiadających prawdzie.
  • Umowa sprzedaży, w zależności od wyboru Kupującego, może być zawarta w języku polskim lub angielskim.
  • Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zależnie od miejsca dostawy:
   • dla dostaw na terenie Polski - w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych,
   • dla dostaw do pozostałych krajów Unii Europejskiej - w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych.
  • Obsługa składanych w Sklepie Zamówień realizowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • Sprzedawca, w celu realizacji umowy sprzedaży, będzie się kontaktował z Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub połączenia telefonicznego.
 • Dostawa towaru
  • Dostawa towaru realizowana jest pod wskazany przez Kupującego w umowie sprzedaży adres lub poprzez osobisty odbiór przez Kupującego lub osobę przez niego upoważnioną w siedzibie Sprzedawcy.
  • Sprzedawca powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą.
  • Odbioru osobistego towaru można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • Odbioru osobistego towaru można dokonać w ciągu 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę spełnienia świadczenia. Zamówienia nieodebrane w wyznaczonym terminie zostają anulowane z systemu, a w przypadku dokonanej wcześniej wpłaty, wartość zamówień zwracana jest na wskazane przez Klienta konto.
  • Cennik kosztów dostawy jest dostępny w zakładce Koszty dostawy.
  • Warunkiem wydania przedmiotu umowy jest otrzymanie płatności lub informacji o prawidłowym jej wykonaniu.
  • Dostawa towarów realizowana jest w granicach Unii Europejskiej.
 • Płatność
  • Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Kupujący zobowiązany jest zapłacić wskazaną w ofercie wartość towarów oraz koszt ich dostarczenia.
  • Dla dostaw na terenie Polski rozliczanych w walucie polski złoty (PLN) dostępne są następujące sposoby płatności:
   • karta płatnicza - należna kwota pobierana jest z rachunku posiadacza karty płatniczej za pośrednictwem interfejsu agenta rozliczeniowego obsługującego sieć organizacji płatniczych,
   • e-przelew - należna kwota pobierana jest z rachunku Kupującego za pośrednictwem interfejsu bankowości elektronicznej banku obsługującego rachunek,
   • przelew - należną kwotę należy przekazać na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy,
   • pobranie - należną kwotę pobiera kurier dostarczający przesyłkę,
   • gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy.
  • Dla dostaw na terenie Polski rozliczanych w walucie innej niż polski złoty (PLN) dostępne są następujące sposoby płatności:
   • karta płatnicza - należna kwota pobierana jest z rachunku posiadacza karty płatniczej za pośrednictwem interfejsu agenta rozliczeniowego obsługującego sieć organizacji płatniczych,
   • e-przelew - należna kwota pobierana jest z rachunku Kupującego za pośrednictwem interfejsu bankowości elektronicznej banku obsługującego rachunek,
   • przelew - należną kwotę należy przekazać na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy,
  • Dla dostaw do pozostałych krajów Unii Europejskiej niezależnie od waluty rozliczenia dostępne są następujące sposoby płatności:
   • karta płatnicza - należna kwota pobierana jest z rachunku posiadacza karty płatniczej za pośrednictwem interfejsu agenta rozliczeniowego obsługującego sieć organizacji płatniczych,
   • przelew - należną kwotę należy przekazać na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy.
  • Dla sposobu płatności "pobranie" obowiązuje limit kwoty pobrania równy 5 000 zł, przekroczenie którego wyłącza możliwość stosowania tego sposobu płatności w umowie sprzedaży.
  • Termin zapłaty za świadczenie wynosi 3 dni robocze.
  • System płatności kartą płatniczą obsługuje następujące karty: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
  • System płatności e-przelew obsługuje następujące kanały: Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank), MultiTransfer (MultiBank), Płacę z iPKONET (PKO BP), Przelew24 (Bank Zachodni WBK), Przelew z BPH (Bank BPH), Płacę z iPKO (PKO BP), Pekao24Przelew (Bank Pekao), Płacę z PeoPay (Bank Pekao), Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank), MeritumBank Przelew (Meritum Bank), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank), T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank), Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium), Płać z ING (ING Bank Śląski), Credit Agricole Bank Polska SA, Eurobank płatność online (Euro Bank SA), db Transfer (Deutsche Bank Polska SA), iKO (PKO BP), Płać z Plus-Bank (Plus Bank SA), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank Polska SA),Płacę z Idea Bank (Idea Bank SA), e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy SA).
  • Płatności kartą płatniczą oraz e-przelewem obsługiwane są za pośrednictwem agenta rozliczeniowego eCard SA z siedzibą w Gdańsku, 80-387 Gdańsk, przy ul. Arkońskiej 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańska-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000042304, o kapitale zakładowym wynoszącym 16 840 000 zł; nr NIP: 521 310 30 40.
 • Zwroty, prawo odstąpienia od umowy
  • Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (dalej "Konsument") ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.
  • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.
  • Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć z wykorzystaniem wzoru pisma stanowiącego załącznik do Regulaminu.
  • Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  • Sprzedawca ma obowiązek, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić otrzymaną płatność, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  • Konsument ma obowiązek, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić rzecz Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  • Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
   • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
   • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
   • w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   • zawartej w drodze aukcji publicznej,
   • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • Reklamacje, prawo do rękojmi
  • Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
  • W przypadku produktów objętych gwarancją producenta obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
  • Reklamacje z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy można przekazywać za pośrednictwem:
   • poczty elektronicznej pod adresem e-mail: contrans@contrans.pl,
   • poczty tradycyjnej pod adresem: CONTRANS TI Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 7B, 55-114 Szewce,
   • połączenia telefonicznego pod numerem: +48 713 252 621,
   • połączenia faksowego pod numerem: +48 713 254 439,
   • osobistego kontaktu pod wyżej wymienionym adresem od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji przesyłana zostanie, w zależności od wyboru dokonanego przez Kupującego, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.
 • Przetwarzanie danych osobowych
  • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta.
  • Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca (CONTRANS TI Sp. z o.o. z siedzibą w Szewcach, 55-114 Szewce, przy ul. Kwiatowej 7B).
  • Dane osobowe przetwarzane będą w celu ofertowania i fakturowania, a za dodatkową zgodą w celach marketingowych (Usługa Newsletter).
  • Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  • Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych określa dokument Polityka prywatności.
 • Postanowienia końcowe
  • Kupujący nie może posługiwać się danymi osobowymi innej osoby.
  • Kupujący nie może wykorzystywać serwisu w sposób niezgodny z prawem, niezgodny z niniejszym Regulaminem lub mający negatywny wpływ na pracę serwisu lub na innych użytkowników serwisu.
  • Informacja o ewentualnych zmianach Regulaminu zostanie zamieszczona w zakładce Wydarzenia najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Ponadto użytkownicy korzystający z Usług Konto Użytkownika oraz Newsletter otrzymają tę informację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  • Zmieniony regulamin wiąże Kupującego jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach oraz nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Kupujących korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.
  • Kupujący będącym Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może zwrócić się do:
   • stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej i przy ich oddziałach zamiejscowych z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług,
   • wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego celem polubownego zakończenia sporu między Przedsiębiorcą a Konsumentem,
   • miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów w celu uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej w sprawie dotyczącej sporu ze Sprzedawcą.
  • Ewentualne spory powstałe między Sprzedawcą a Kupującym niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego rozstrzygać będzie sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla Sprzedawcy.
  • W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
  • Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2015r.
Wrocław, dn. 14 września 2015r.

Załączniki: