Oferta

Ogólne Warunki Sprzedaży sklepu internetowego Contrans.pl

 • Postanowienia ogólne
  • Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej Warunkami) określają zasady dotyczące zawierania i realizacji umów sprzedaży pomiędzy Sprzedającym, tj. Spółką CONTRANS TI sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (51-180) przy ul. Polanowickiej 66, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125600, a Kupującym niebędącym Konsumentem.
  • Niniejsze Warunki stanowią integralną część umów sprzedaży towarów zawieranych pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym. W przypadku, gdy niniejsze Warunki sprzeczne są z postanowieniami umowy, pierwszeństwo mają postanowienia umowy.
  • Sprzedający publikuje Warunki na stronie internetowej contrans.pl udostępniając je tym samym Kupującemu przed zawarciem Umowy.
  • Zmiana niniejszych Warunków, wyłączenie niektórych postanowień Warunków oraz wprowadzenie dodatkowych warunków sprzedaży wymagają uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego pod rygorem nieważności. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (w tym w szczególności Ogólnych Warunków Umów, Warunków Sprzedaży, Regulaminów itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.
  • W przypadku, gdy Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedającym przyjęcie Warunków przy pierwszym zamówieniu uznawane jest za ich akceptację przez Kupującego przy wszystkich pozostałych zamówieniach i umowach pomiędzy Stronami, do czasu zmiany treści Warunków lub odwołania ich stosowania. W przypadku zmiany Ogólnych Warunków Sprzedaży, Sprzedający przekaże Kupującemu nowe Ogólne Warunki Sprzedaży wraz z najbliższą ofertą handlową.
 • Zawarcie umowy
  • Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego, w katalogach, prezentacjach itp. materiałach Sprzedającego, w tym również te, które noszą cechy oferty (w tym również nazwę „oferta”), skierowane zarówno do ogółu, jak i do konkretnie oznaczonego Klienta/Kontrahenta, mają charakter wyłącznie informacyjny i niewiążący Sprzedającego, stanowiąc jedynie zaproszenie do składania Zamówień przez Kupujących, w oparciu o deklarowane w nich opisy towarów oraz warunki dostaw, w tym ceny. W żadnym wypadku nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego, chyba, że Sprzedający wyraźnie, na piśmie zgodzi się na takie ich traktowanie.
  • Kupujący przed złożeniem zamówienia otrzymuje ofertę handlową Sprzedającego, która zawiera informację o możliwości dostawy, cenach i terminach dostawy.
  • Oferta zostanie złożona w formie pisemnej (pismo, fax, e-mail), ale nie może być traktowana jako zawarcie umowy sprzedaży.
  • Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie przez Kupującego zamówienia w formie pisemnej, elektronicznej, faxem lub poprzez sklep internetowy i potwierdzenie na piśmie przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.
  • Zamówienie powinno zawierać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
  • Kupujący składając zamówienie na ilości mniejsze niż opakowanie producenta, przyjmuje do akceptacji, że otrzymany towar może pochodzić z różnych partii produkcyjnych oraz może być dostarczony w niejednorodnym opakowaniu.
  • Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na obowiązywanie niniejszych Warunków w stosunkach pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym.
  • Sprzedający nie odpowiada za błędy popełnione w treści zamówienia złożonego przez Kupującego. Kupujący nie może odmówić przyjęcia towaru dostarczonego zgodnie z jego zamówieniem.
  • Termin dostawy wskazany w ofercie może ulec zmianie na skutek okoliczności niezależnych od Sprzedającego, w szczególności na skutek siły wyższej, zmiany sytuacji rynkowej i aktualnych warunków handlowych, związanych ze stosunkami Sprzedającego z podmiotami współpracującymi w zakresie wykonywanych przez Sprzedawcę umów i innych nie dających się przewidzieć okoliczności. Sprzedający poinformuje Kupującego o wystąpieniu zwłoki w dostawie towaru oraz poda nowy przewidywany terminie dostawy.
  • W przypadku, o którym mowa w pkt. 2.8. termin dostawy wydłuża się o czas trwania przeszkody, jeśli zaś opóźnienie przekroczy 30 dni każdej ze Stron będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy bez odszkodowania.
 • Cena
  • W przypadku rozbieżności pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym dotyczących ceny towaru, ceną towaru jest cena wynikająca z potwierdzenia zamówienia.
  • Wszystkie ceny ustalone przez Sprzedającego są cenami netto w magazynie Sprzedającego (ceny loco magazyn Sprzedającego). Ceny netto podlegają podwyższeniu o podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
  • Wszystkie ceny, w zależności od wyboru Kupującego, mogą być wyrażone w jednej z walut: polski złoty (PLN), euro (EUR), dolar amerykański (USD), przy czym przeliczenie na polski złoty nastąpi w dniu wystawienia faktury VAT. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w wybranej przez Kupującego walucie.
  • Cena nie obejmuje kosztów obciążających Kupującego. Sprzedającego obciążają wyłącznie koszty zmierzenia, zważenia, opakowania i załadunku towaru. Wszelkie pozostałe koszty wydania i odebrania towaru, a w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia i rozładunku obciążają Kupującego, chyba że Strony ustaliły inaczej.
  • Jeżeli po zawarciu umowy wystąpią okoliczności niezależne od Sprzedającego a uzasadniające podwyższenie ceny zakupionego towaru, w tym w szczególności: wzrost cen surowców, zmiana kursu walut, siły wytwórczej, zmiana przepisów prawa, Sprzedający ma prawo do jednostronnego podwyższenia ceny towaru wskazując jednocześnie przyczynę podwyżki. Jeżeli Kupujący nie wyraża zgody na przedmiotową podwyżkę, powinien w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o niej złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa do odszkodowania. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy powinno spełniać wymogi formalne przyjęte dla zamówienia.
 • Dostawa
  • Jeżeli Sprzedający nie określił pisemnie innych warunków, wszystkie dostawy będą wykonywane na zasadzie loco magazyn Sprzedającego (EXW).
  • Termin dostawy uznaje się za uzgodniony w chwili otrzymania przez Kupującego od Sprzedającego pisemnego potwierdzenia zamówienia.
  • Za datę spełnienia świadczenia przez Sprzedającego (dokonania dostawy) i przejścia ryzyka, w tym ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia w towarze, na Kupującego uznaje się moment wydania towaru z magazynu Sprzedającego – przy odbiorze osobistym przez Kupującego, lub moment przekazania towaru przewoźnikowi (firmie kurierskiej lub osobie wskazanej przez Kupującego).
  • Zamówiony towar wysyłany jest na koszt Kupującego w miejsce wskazane przez Kupującego standardowo za pośrednictwem firm kurierskich wybranych przez Sprzedającego lub przewoźnika uzgodnionego przez Strony. Na wniosek Kupującego istnieje możliwość wysyłki innymi firmami na koszt Kupującego.
  • Istnieje możliwość osobistego odbioru towaru z magazynu Sprzedającego. Sprzedający wyda towar Kupującemu lub osobie upoważnionej przez Kupującego. Odbiór powinien nastąpić w terminie do 3 dni od daty wystawienia faktury i powiadomienia Kupującego o przygotowaniu towaru do odbioru. Niespełnienie tego warunku upoważnia Sprzedającego do wysyłki towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt Kupującego. Jeżeli kupujący nie przyjmie towaru pomimo złożenia zamówienia, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami transportu i innymi kosztami będącymi w związku z nie przyjęciem towaru przez Kupującego.
  • Kupujący ma obowiązek zbadać towar natychmiast po jego otrzymaniu. Kupujący jest zobowiązany skontrolować w szczególności stan przesyłki, jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także w terminie wskazanym w pkt. 6 zgłosić przewoźnikowi i Sprzedającemu w formie pisemnej ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie, sporządzając protokół niezgodności.
  • Niezgłoszenie zastrzeżeń przez Kupującego, o których mowa w pkt. 4.6. będzie traktowane jako potwierdzenie prawidłowości dostawy.
 • Warunki płatności
  • Podstawowymi formami płatności za towary zakupione u Sprzedawcy są: przedpłata, pobranie i przelew. Forma płatności zależy od indywidualnych ustaleń z Kupującym.
  • Forma płatności oraz termin zapłaty podane są na fakturze, termin płatności liczony jest od daty wystawienia faktury.
  • Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany na fakturze albo dzień zapłaty gotówką.
  • Do momentu całkowitego uregulowania należności towar pozostaje własnością Sprzedającego. Towar nie może być oddany do używania osobie trzeciej, nie może być obciążany ani zastawiany przez Kupującego. W przypadku opóźnienia w płatności, Sprzedający ma prawo odebrać dostarczony już towar. Nie oznacza to, że Sprzedający odstąpił od umowy, chyba że zostało to wyraźnie określone na piśmie.
  • Nieuregulowanie należności w terminie przez Kupującego upoważnia Sprzedającego do:
   • naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności – Kupujący zapłaci odsetki ustawowe zgodnie z notą obciążeniową wystawioną przez Sprzedającego.
   • zmiany formy płatności dla kolejnych dostaw z przelewu na pobranie lub przedpłatę,
   • wstrzymania realizacji kolejnych zamówień do czasu uregulowania zobowiązań .
 • Postępowanie reklamacyjne
  • Roszczenia reklamacyjne mogą dotyczyć:
   • niezgodności cech jakościowych wyrobu ze specyfikacją techniczną,
   • niezgodności ilościowych,
   • niezgodności cen zafakturowanych w stosunku do uzgodnionych.
  • Roszczenia reklamacyjne powinny być zgłoszone w formie pisemnej (pocztą na adres siedziby Sprzedającego, e-mailem na adres: contrans@contrans.pl lub bezpośrednio na adres e-mailowy handlowca, z którym Kupujący bezpośrednio współpracuje, lub faksem na numer +48713254439):
   • na formularzu reklamacyjnym Sprzedawcy dostępnym na stronie internetowej Sprzedającego contrans.pl i w siedzibie Sprzedającego,
   • na formularzu reklamacyjnym własnym,
  • Roszczenia reklamacyjne należy złożyć:
   • w terminie 3 dni od daty odbioru towaru na niezgodności ilościowe i cenowe,
   • w terminie 7 dni od dnia ujawnienia się wady na wady jakościowe, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji.
  • Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.
  • Jeżeli konieczne będzie odesłanie towaru do producenta w celu rozpatrzenia przez niego zasadności reklamacji Kupujący zostanie o tym fakcie poinformowany w terminie wskazanym w pkt. 6.4. Jeżeli ekspertyza wykaże, że uszkodzenie nastąpiło w wyniku niewłaściwego użycia towaru Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego kosztami postępowania reklamacyjnego oraz ekspertyzy.
  • Towar zostanie odesłany w miejsce wskazane przez Sprzedającego, na koszt Kupującego.
  • Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w ustalonym terminie.
 • Siła wyższa
  • Żadna ze stron zawartej umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań z umowy, wynikające z siły wyższej. Siła wyższa oznacz zdarzenie nagłe, zewnętrzne, którego nie można było w uzasadniony sposób przewidzieć, a jeśli można było je przewidzieć, którego konsekwencjom Strona nim dotknięta nie mogła zapobiec pomimo dołożenia należytej staranności. Do zdarzeń takich w szczególności można zaliczyć: wojna oraz inne działania zbrojne, inwazje, rozruchy akty terrorystyczne czy sabotażu, rebelie, przewroty wojskowe czy cywilne, rewolucje, strajki, powódź, pożar, huragan, trzęsienie ziemi i inne katastrofy naturalne, zmiany legislacyjne, decyzje organów władzy publicznej, niemożności przesyłania sygnałów w sieci telekomunikacyjnej, przerwy w dostawach energii elektrycznej itd.
 • Postanowienia końcowe
  • Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące umowy sprzedaży oraz jej wykonania oraz informacje uzyskane w wyniku kontaktów handlowych stanowią tajemnicę handlową Sprzedającego i nie mogą być przekazywane osobom trzecim bez zgody Sprzedającego.
  • Wszelkie spory wynikłe między stronami w związku z realizacją umów sprzedaży, do których mają zastosowanie niniejsze Warunki, rozstrzygać będzie sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla Sprzedającego.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  • Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży wchodzą w życie z dniem 10.01.2018 r.

Załącznik: