Oferta

Reklamacje i zwroty

 • Szczegóły zasad składania reklamacji oraz zwrotów określają zawarte na stronie dokumenty:
  • Regulamin sklepu internetowego dla Kupujących - Konsumentów,
  • OWS - Ogólne Warunki Sprzedaży sklepu internetowego dla Kupujących - Przedsiębiorców, nie będących Konsumentami,
 • Postępowanie reklamacyjne.
  • Roszczenia reklamacyjne mogą dotyczyć:
   • niezgodności cech jakościowych wyrobu ze specyfikacją techniczną,
   • niezgodności ilościowych,
   • niezgodności cen zafakturowanych w stosunku do uzgodnionych.
  • Roszczenia reklamacyjne powinny być zgłoszone w formie pisemnej (pocztą na adres siedziby Sprzedającego, e-mailem na adres: contrans@contrans.pl lub bezpośrednio na adres e-mailowy handlowca, z którym Kupujący bezpośrednio współpracuje, lub faksem na numer +48713254439):
   • na formularzu reklamacyjnym Sprzedawcy dostępnym na stronie internetowej Sprzedającego contrans.pl i w siedzibie Sprzedającego,
   • na formularzu reklamacyjnym własnym,
  • Roszczenia reklamacyjne należy złożyć:
   • w terminie 3 dni od daty odbioru towaru na niezgodności ilościowe i cenowe,
   • w terminie 7 dni od dnia ujawnienia się wady na wady jakościowe, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji.
  • Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.
  • Jeżeli konieczne będzie odesłanie towaru do producenta w celu rozpatrzenia przez niego zasadności reklamacji Kupujący zostanie o tym fakcie poinformowany w terminie wskazanym w pkt. 6.4. Jeżeli ekspertyza wykaże, że uszkodzenie nastąpiło w wyniku niewłaściwego użycia towaru Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego kosztami postępowania reklamacyjnego oraz ekspertyzy.
  • Towar zostanie odesłany w miejsce wskazane przez Sprzedającego, na koszt Kupującego.
  • Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w ustalonym terminie.
 • Zwroty - Prawo odstąpienia od umowy przez Kupującego – Konsumenta.
  • Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (dalej "Konsument") ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.
  • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.
  • Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć z wykorzystaniem wzoru pisma stanowiącego załącznik do Regulaminu.
  • Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  • Sprzedawca ma obowiązek, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić otrzymaną płatność, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  • Konsument ma obowiązek, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić rzecz Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  • Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
   • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
   • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
   • w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   • zawartej w drodze aukcji publicznej,
   • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.